top of page

ביבליוגרפיה משפטית

לרוב הסטודנטים אינם נוטים לשים דגש על ביבליוגרפיה משפטית שהייתה להם לעזר בעבודה. אולם זו טעות מעיקרא, המרצים שמים דגש רב על מקורות העבודה, קל וחומר שנעשה שימוש במקורות עדכניים ככל הניתן של מאמרים, ספרות ופסיקה. שומה על הכותב לבדוק האם ישנו מאמר או ספרות משפטית שנכתבה על-ידי מרצה הקורס הסמינריוני. זו תהיה טעות חמורה להתעלם מחומר אקדמאי שנכתב על-יד מרצה הקורס, גם אם המאמר הוא שולי ומינורי. רצוי ללטף את האגו של המרצה על-ידי הוספת תארים שונים כגון "החוקר המלומד"  "אילן גבוה" וכיוצא בזה.

ביבליוגרפיה משפטית
קישורים

קישורים חשובים בתחום עולם המשפט

כתבי עת עיקריים במשפטים

מוסדות ממשלתיים

מאגרי מידע משפטיים

משפט עברי

מאגרי חקיקה

מילונים מקוונים

bottom of page