top of page

בלוג פרדיגמה

הבלוג נועד להציג שיטות עבודה שונות ומגוונות לכתיבת עבודות אקדמיות או סמינריוניות בתחום המשפט. וזאת מתוך הניסיון האקדמי בכתיבה שרכשנו, ומתוך הידע ותשוקה האינטלקטואלית של הכותבים שלנו. אנו מקווים שהבלוג יהיה לעזר לסטודנטים אשר עומדים עתה בפני כתיבת העבודה הסמינריונית הראשונה שלהם. כמו כן ניתן לראות כיצד הכותבים שלנו גם הם בקשיים לראשונה כאשר נאלצו להתמודד עם כתיבת העבודה הסמינריונית הראשונה שלהם.  

bottom of page