top of page

מחפשים סיוע בכתיבת עבודה סמינריונית בתחום המשפט? 

תנו לנו את ברכתכם, ואנו נסייע לכם בכתיבת עבודתכם 

עבודה סמינריונית במשפטים לדוגמא

אליבא דאמת, סטודנטים למשפטים נתקלים בקושי אמתי ושוקת שבורה בבואם לכתוב עבודה סמינריונית בתחום המשפט.

 

ראשית הם אינם יודעים מלכתחילה כיצד לגשת לכתוב את העבודה, ומה הם הדגשים והמבנה הנכון לכתיבה אקדמית. שנית הם אינם יודעים כיצד לעמוד על היקפה טיבה וצורתה.

 

אפוא, רבים מהם היו מעוניינים לקבל הסבר מקצועי ומקיף על כתיבה אקדמית משפטית בעבודות סמינריון. קל וחומר, לקבל עבודה סמינריונית לדוגמא, אשר תיתן להם ערך מוסף ורוח במפרשים, על מנת שיוכלו ללמוד ולהבנות ממנה כדבעי.

 

אנחנו בפרדיגמה לא יכולים להציג עבודות אקדמיות שהרי שהם נועדו לשימוש לקוחותינו בלבד. יחד עם זאת, בחרנו להעלות עבודה סמינריונית בתחום המשפט החוקתי לרבות הסברים קרדינלים בתוך מבנה העבודה אשר נועדו לתת מענה על קושי הנפת הקולמוס של כותב העבודה.  

מבנה של עבודה סמינריונית במשפטים

בטרם נוריד את העבודה הסמינריונית לדוגמא, תחילה ראוי שנעמוד על מבנה סטנדרטי של עבודות סמינריון. עבודה סמינריונית במשפטים בנויה לרוב לפי מבנה קבוע של, מבוא, גוף העבודה, סיכום ומסקנות וביבליוגרפיה.

 

תחילה במבוא נציג את שאלת המחקר הנידונה בעבודה, ואת האופן בו כל ראשי הפרקים יוכיחו או יענו על שאלת המחקר. לאחר מכן יבוא לב ליבה של העבודה אשר שם נדון ונבנה את התשובה לשאלת המחקר בצורה קוהרנטית אשר בנוי מפרקים שונים. 

 

בסיכום ומסקנות, נחזור שוב ונציג את שאלת המחקר וכיצד כל פרק ופרק בשלבי העבודה ענה עליה. בנוסף, אף נציין את הנקודות שבהם לא דנו בעבודה עקב גודל יריעת החומר. זהו למעשה המבנה הקלאסי של עבודה סמינריונית במשפטים.

 

לרוב, ישנם מוסדות שדורשים שמבנה העבודה אף יכלול פרק שעוסק במשפט משווא. משכך, שומה עלינו לעמוד על תחילה על מבנה העבודה הסמינריונית כדבעי.

מבוא

המבוא נועד בעיקרו להציג את נושא העבודה ואת שאלת המחקר שבגינה עבודה דנא עסקינן. לשיטתנו, המבוא הינו החלק הארי ואבן הראשה של העבודה הסמינריונית ולרוב המרצים קוראים ושמים דגש רב על מבנהו הקוהרנטי וניסחו.

 

כאמור פרק המבוא הוא המשקל הסגולי של העבודה, ומשכך, שומה על הכותב לכתוב אותו עם סיום כתיבת העבודה הסמינריונית, וזאת על מנת שיוכל להציגו בצורה מיטבית וקולחת.

לדידנו, המבוא הוא החלק הכי מרכזי בעבודה, אפוא, יש להציגו לפי הנוסחה המוצעת שלהלן:

בשלב בראשון. רצוי לנציג תחילה את סקירת נושא העבודה והתחום המשפטי שנבחר לרבות הבעיות המשפטיות שנובעות ממנו. בנוסף יש להציג את הטיעונים מרכזיים בעבודה, ואף פסיקה מרכזית הקשורה במישרין לסוגיה ולמחקר האקדמי הנדון. כמו כן, רצוי ומומלץ להציג נימה אישית והסבר מינורי מדוע בחרתם את נושא העבודה ושאת המחקר הנידונה.

בשלב השני. יש להציג את שאלת המחקר המשפטית שאותה אנו מעוניינים לעמוד ולהציג בעבודתנו.

בשלב השלישי. יש להציג בפני הקורא את מבנה העבודה וכיצד כל פרק בעבודה מוסיף ועונה על שאלת המחקר הנידונה.

בשלב הרביעי. יש להציג לקורא בגין איזה נושאים העבודה לא תידון עקב גודל היריעה.

רצוי וחובה להקדיש למבוא שני עמודים בעבודה, וזאת על מנת להציג את נושא העבודה ושאלת המחקר כדבעי.  

סיכום ומסקנות

סיכום העבודה נועד להציג לקורא את כל הנקודות העיקריות בעבודה לרבות פתרון שאלת המחקר הנידונה. אין צורך בחלק הסיכום לסכם את כל הטענות שהעלנו בה, אלא הסיכום נועד בעיקרו לסכם בקליפת אגוז את המסקנות והטענות המרכזיות ביותר בעבודה. לשיטתנו, הצעה לכתיבת סיכום העבודה יכולה להיות לפי המבנה שלהלן :

  1. תיאור הנושא הנדון.

  2. מטרת העבודה ושאלת המחקר שנידונה.

  3. סיכום טענות מרכזיות.

  4. נקודת מבט סובייקטיבית של הכותב על הטענות המרכזיות.

  5. הצרת טיעון בגין רוחב היריעה ומבט לעתיד.

לא למותר לציין, שאין לכלול בסיכום אינפורמציה חדשה שלא נידונה בעבודה. ההוא אמינה של הסיכום הוא לא לחדש לי נושאים או טענות משפטיות חדשות, אלא מטרתו בסיכום הנקודות העיקריות בעבודה גרידא.  

רוצים לקבל עבודה סמינריונית במשפטים במתנה?
אנא תשאירו פרטים, ותקבלו  עבודה סמינריונית פשוט מעולה. 
התמונה מתארת לשון מאוזניים
עבודה לדוגמא
bottom of page