top of page

תקנון פרדיגמה

1.הסכם ההתקשרות שלהלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך הוא מופנה לגברים ונשים כאחד.

2.פרדיגמה (להלן-"בית העסק") הינו הגורם המסייע בכתיבת עבודות אקדמיות בתשלום לכל דורש.

3. בית העסק אחראי על האינטראקציה בין לקוחותיו לבין כותבי התוכן.

4. נבהיר בזאת שההתקשרות בין בית העסק ללקוחותיו מתבססים על הסכמים שנערכים בכתב בלבד לרבות התכתבויות שנערכות באמצעות הדואר האלקטרוני. כל סיכום שיעשה בעל פה ו/או בהתנהגות ו/או בכל אופן אחר, אינו מחייב את הצדדים.


5. מחיר עבודה אקדמית יסוכם מראש בין שני הצדדים כדלקמן:  

 מועד ראשון- מועד התשלום הראשון יתבצע במעמד סיכום העסקה ובשיעור של 45% ממחיר העסקה שנחתמה בין שני הצדדים.  

                                                               

 מועד שני - עם סיום הכנת העבודה, הלקוח ישלים את יתרת התשלום לבית העסק ולא יאוחר מ 7 ימי עסקים ממועד ההודעה.

 

6. לקוח שלא יבצע תשלום סופי לבית העסק תוך 10 ימים ממועד קבלת הודעה על סיום העבודה, יפר את ההסכם בהפרה יסודית. ובמקרים כגון דא תהא פרדיגמה רשאית לעשות בעבודה כל שימוש, לרבות העברתה לצדדים שלישיים והפצה ברבים. 

7. בטרם התשלום הסופי פרדיגמה תמסור לבקשת הלקוח חלקים מתוך עבודת העזר, שלא תעלה על 25% מהיקף היצירה שערך כותב התוכן. 

                                  

8. כל עבודה אקדמית או מסמך שנמסר על ידי בית העסק ללקוח נועד לשימושו האישי בלבד. יובהר בזאת ובאותיות קידוש לבנה, כי העבודה האקדמית שנמסרה ללקוח נועדה לסייע לו לעמוד בכוחות עצמו בביצוע מטלותיו וכי באחריות הלקוח להיעזר בעבודת האקדמית באופן סביר, ותוך יצירת עבודה מקורית משלו אשר אחד ממקורותיה הביבליוגרפיים היא עבודת העזר.

9. אסור ללקוח בשום מקרה לעשות בעבודה שימוש המפר את הוראות האקדמיה השונות ו/או להציג את העבודה כאילו היא פרי יצירתו המקורי. סעיף זה מהווה תנאי יסודי להתקשרות בין בית העסק לבין הלקוח, וגובר על כל הסכמה אחרת שנאמרה בעל פה או בכתב, באופן ישיר או משתמע.

10. יובהר ויודגש באותיות קידוש לבנה, כי במידה והלקוח בחר להגיש עבודה אקדמית אשר נכתבה לו על ידי בית העסק ו/או על ידי כותב התוכן כיצירתו המקורית, פעולה דנא, מנוגדת לתנאי התקשרות בין שני הצדדים, ותיעשה באחריותו של הלקוח בלבד.

11. עוד מובהר בזאת, כי האחריות לבעיות אתיקה אקדמית ו/או הפרות זכויות יוצרים ונהלים הנוגעים במישרין להגשת עבודת העזר שנמסרה ללקוח, הינה באחריותו של הלקוח בלבד, והלקוח  אינו יוכל לבוא בטענה לפרדיגמה בעקבות שימוש פסול, אשר מנוגד להסכם דנן.

12. מובהר בזאת כי בית העסק אינו מתחייב להישגיו האקדמיים של מזמין העבודה. ראוי לציין, כי עבודה אקדמית ו/או מסמך שנמסר על ידי החברה ללקוח נועד לשימושו האישי בלבד. לא מיותר לציין, כי האחריות לאיכות המוצר המוגמר  ו/או העבודה האקדמית הסופית היא באחריותו של הלקוח בלבד. בהתאם לכך, ברור ללקוח בחתימת הסכם זה כי פגיעה בשמה הטוב של בית העסק בעקבות ציון נמוך בעבודתו תוביל להליכים משפטיים כנגדו בגין לשון הרע כלפי בית העסק.

 

13. בית העסק מתחייב לכתוב עבודות אקדמיות מקוריות בלבד, וזאת בהתאם להנחיות האקדמיות שנמסרו לו.

14. בית העסק מתחייב לשמור על דיסקרטיות לקוחותיו תוך שמירה על חיסיון פרטי הלקוח בהתאם להוראות כל דין.


15. חל איסור מוחלט על בית העסק להעביר את עבודה אקדמית שנמסרה ללקוח לגורם שלישי, אלא למזמין העבודה בלבד ותו לא.

16. כל אימת שכותב תוכן העבודה האקדמית מסר ללקוח עבודה שאינה ברמה מספקת, או שאינה בהתאם לדרישות הלקוח, בית העסק מתחייב לערוך תיקונים ולהתאימם לצרכיו של הלקוח. מובהר בזאת, כי בית העסק יבצע תיקונים נדרשים רק כאשר תימצא אי התאמה בין ההנחיות שנשלחו על ידי הלקוח במעמד סיכום העסקה, לבין העבודה בפועל. כל הוראה או הנחיה שלא צוינה במהלך גיבוש הצעת המחיר בכתב, כרוכה בתוספת תשלום, ובמידת הצורך בתוספת זמן בהכנת עבודת העזר.

17 בהמשך לאמור בהוראת סעיף 16 לתנאי ההתקשרות, על בית העסק להעביר ללקוח תיקונים תוך שמונה ימים מיום קבלת הדרישה לתיקון העבודה האקדמית.

18 .בעבודות אקדמיות אשר מבוססות בחלקם על תכנים שמסר הלקוח לבית העסק ולכותב התוכן, בית העסק אינו אחראי למקוריות התכנים של הלקוח ומתייחס אליהם כאילו הם תקינים לחלוטין וזמינים לשימוש.

19 שגיאות של עד 2% המתגלות במסמך אינן נחשבות לכשל ביצועי מבחינת בית העסק, ונחשבות לסטיית תקן הגיונית וסבירה.

20. האחריות של בית העסק לתיקון עבודת העזר מוגבלת לתקופה של 30 ימים מיום הודעת הלקוח על קבלת העבודה המוגמרת.


21. ניתן לבטל את העסקה בתוך 24 שעות ממועד תשלום המקדמה, דמי ביטול במקרה דנן יעמדו על 12% מגובה מחיר העסקה.

22. ביטול עסקה שתבוצע לאחר חלוף 24 שעות ממועד תשלום המקדמה, תחולט המקדמה לטובת החברה ולא יבוצע כל החזר ללקוח מכל סיבה שהיא. כמו כן, במידה וכותב התוכן התחיל בביצוע כתיבת העבודה האקדמית של הלקוח, הלקוח ישלם לכותב התוכן בהתאם להתקדמות בעבודתו. ראוי לציין, שבית העסק רשאי שלא לגבות דמי ביטול מהלקוח וזאת לפי שיקולו.

23. מוסכם על הצדדים כי בכל מקרה של מחלוקת ביחס ו/או בקשר להסכם זה, יפנו הצדדים להליך של גישור שיערך בתל-אביב. אם הצדדים לא יסכימו ביניהם על זהות המגשר, יקבע את זהותו ראש לשכת עורכי-הדין.

bottom of page