top of page

שאלת מחקר משפטית

המפתח  להצלחה בכתיבת עבודה סמינריונית במשפטים, מבוססת תחילה על בחירת נושא העבודה, וכפועל יוצא בשאלת מחקר שמתאימה לנושא. שאלת מחקר טובה מנוסחת באותיות קידוש לבנה ובת חקירתית. כלומר, היא אינה מסתכמת ב "כן" או "לא", ואף בנוסף היא אינה רחבה מידי. אלה היא צריכה להיות ממוקדת, עניינית ומותאמת בהקיפה לעבודה סמינריונית.

לדוגמא "האם חיפוש שלא כדין על גופו של אדם, יכול להוות עילה לבטלות קבילותה של הראיה". דוגמא נוספת  "האם ישנה בישראל אפליה והפרת זכויות בשוק העבודה בקרב אנשים עם מוגבלויות? וכיצד היא באה לידי ביטוי" במקרה דנן שתי הסוגיות הם פשוטות מאוד להבנה, והם מאוד ממוקדות, יחד עם זאת, הם נותנות לנו מרחב תמרון גדול ורב. אפשרות נוספת היא לעמוד על שאלת מחקר שמעמתת בין שני תחומים כגון: חופש הביטוי למול ביטחון המדינה, חיפוש על גופו של אדם למול חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

הדרך לבנות שאלת מחקר טובה ועניינית היא באמצעות שקידה ספרותית על התחום שנבחר. הווה אומר, יש תחילה למצוא ספרות ומאמרים עדכניים ורלוונטיים לנושא העבודה, לגרוס את החומר ואף להכין רשימת תזרים לפתרון שאלת המחקר. רק לאחר שאנחנו מכירים את נושא העבודה היטב, ואנו יודעים מה הם שלבי פתרון העבודה, אזי נוכל  לבנות  שאלת המחקר כדבעי.

שלבים בהכנת שאלת מחקר במשפטים

שאלת מחקר משפטית

1. סקירת הנושא והתחום המשפטי.- בשלב הראשון להצעה יש לעמוד על נושא העבודה ועל הסוגיה המרכזית בעבודה. למותר לציין, שבהצעת שאלת מחקר אנו לא אמורים להפתיע את המרצה או לשמור על פתרון הסוגיה לסוף העבודה.

2. שאלת המחקר הנידונה.- עם סיום סקירת נושא העבודה, יש לעבור ולכתוב את שאלת המחקר בצורה באותיות קידוש לבנה. כלומר יש לרשום במפורש שזו השאלת מחקר בעבודה. היא לא אמורה להשתמע.

3. מבנה העבודה.- בשלב הזה אתם למעשה מסבירים למרצה כיצד אתם הולכים לענות על שאלת המחקר בכל פרק שמוצע בעבודה.

4. הצרת טיעון.- בחלק דנן יש להסביר למרצה על בגין איזה נושאים העבודה המוצעת  לא תעסוק.

5. ראשי פרקים מוצעים לעבודה.- יש להציג למרצה את ראשי הפרקים המוצעים לפתרון שאלת המחקר שעליה אנו מבססים את העבודה, כמו כן רצוי להכין ראשי פרקים לפי סדר כרונולוגי לוגי והגיוני, כמו כן שומה על הסטודנט לעמוד בפרק אחד על המשפט המשווה.  

6. . כדאי להציע ביבליוגרפיה עדכנית ועניינית ככל הניתן, אל תשכחו, יש לבדוק אם המרצה כתב מאמר אשר עוסק בתחום העבודה. ואם כן, חובה להוסיף אותו לביבליוגרפיה המוצעת.  

דוגמא להכנת שאלת מחקר במשפטים

" .. מונה את הזכות לחופש הביטוי והאינטרס לביטחון המדינה מעמודי התווך ..... חופש הביטוי הוא אינטרס פרטי מובהק, בו הציבור יכול להשתתף......., בכדי לאפשר סחר חופשי "בשוק הרעיונות"... קיומה ומימושה מהווה תנאי מוקדם...... שנגזרות ממנה כגון: חופש התהלוכה וההפגנה, חופש ההתאגדות, הזכות לקבל מידע, ... כחלק אינטגרלי ממשטר דמוקרטי ראוי של איזונים ובלמים. יחד עם זאת, לצד ההכרה בחופש הביטוי וחשיבותו, הביטחון הלאומי של המדינה אף הוא ..... ללא ביטחון אין קיום המדינה, ......... שהמדינה נועדה להגשימו. קל וחומר, בעתות משבר שבהן יש תחושה של איום על בטחון המדינה."

לאור האמור לעיל, שאלת המחקר בעבודתי תעסוק באינטראקציה בין הזכות לחופש הביטוי לבין האינטרס לביטחון המדינה בכלל, וכיצד שני ערכים אלו, אשר במהותם סותרים זה את זה, מגיעים לנקודת איזון במדינה דמוקרטית ליברלית בפרט?

אפוא, זה יהיה סדר דיוננו:

בחלקה הראשון של העבודה, אעמוד על הזכות לחירות.....  לאחריו אעמוד על מעמדו הנורמטיבי ...., צידוקיו והיקפו באינטרפרטציה.... ולבסוף באיזון בינו לבין זכויות ואינטרסים מתנגשים.

בחלקה השני של העבודה, אעמוד על ליבת ההתנגשות בין שני הערכים הללו. תחילה אעמוד על היקפו ......... לאחריו אתמקד בסמכויות הצנזורה הצבאית .........ולבסוף נבחין כיצד בית-המשפט מאזן בין שני הערכים על מנת להגיע .....

בחלקה השלישי של העבודה, אתמקד במעמדו הגלובאלי של חופש הביטוי והעיתונות במשפט המשווה. תחילה נבחין באמנות בינלאומיות ..... לאחריו אעמוד על חופש הביטוי בארצות הברית...... כמו כן אעמוד על מעמדו הנורמטיבי של חופש הביטוי בקנדה... לבסוף באנגליה.....

בעבודתי אין יומרה למצות את הדיון במכלול השאלות הקשורות בסוגיית חופש הביטוי במשפט הישראלי. אין עבודה זו עסקינן.......... אלא עבודה זו עוסקת באיזון בין חופש הביטוי והעיתונות לביטחון המדינה.

 

 

להלן ראשי פרקים מוצעים לעבודתי.

    מבוא. 

 

    פרק א':  חופש הביטוי במשפט הישראלי.

                 הגדרות חופש הביטוי וצידוקים. 

                 מעמדו הנורמטיבי ... 

                 ערכים מתנגשים .. 

                 נוסחת איזון חוקתית.

 

    פרק ב' :  חופש העיתונות ובטחון המדינה.

                  בטחון המדינה וסמכויות הצנזורה הצבאית. 

                  האמון ההדדי בין העיתונות והממסד הביטחוני.

                  הביקורת השיפוטית בין חופש העיתונות לבטחון המדינה.

                  סנקציות פליליות על עבירות פרסום ומידע ביטחוני.

 

     פרק ג' :   משפט משווה

                  ארצות הברית. 

                  קנדה. 

                  אנגליה. 

 

 סיכום ומסקנות

 

 

 

להלן ביבליוגרפיה ראשונית לעבודתי.

פסיקה ישראלית.

 

בג"צ  14/86  יצחק לאור נ' המועצה לבקורת סרטים ומחזות . פ"ד מא(1), 421.

בג"צ  25/53  חברת "קול העם" בע"מ נ' שר הפנים, פ"ד ז(1) 165.

בג"צ  316/03  מחמד בכרי ואח' נ' המועצה לביקורת סרטים ואח'. תק-על 2003(3), 353.

בג"צ  680/88  מאיר שניצר נ' הצנזור הצבאי הראשי . פ"ד מב(4), 617.

 

מאמרים ישראלים.

 

אהרן ברק, המסורת של חופש הביטוי בישראל ובעיותיה. משפטים כז 223, תשנ"ז

אהרן ברק, חופש הביטוי ומיגבלותיו. הפרקליט מ 005, תשנ"א

אילנה דיין-אורבך, המודל הדמוקרטי של חופש הביטוי. עיוני משפט כ 377, תשנ"ו

 

ספרות ישראלית.

 

אהרן ברק, מידתיות במשפט-הפגיעה בזכות החוקתית והגבלותיה. (נבו, תש"ע -2010)

אהרן ברק, פרשנות במשפט פרשנות חוקתית. כרך שלישי.  (נבו, תשנ"ד- 1994)

גדעון ספיר, המהפכה החוקתית עבר, הווה ועתיד. (אוניברסיטת חיפה, 2010)

רובי סיבל, משפט בינלאומי מהדורה שניה. (שריגים-ליאון, תש"ע-2010)​​

bottom of page