top of page

כתיבה וסגנון משפטי 

רמת הכתיבה האקדמית של הטקסט, משפיעה במישרין על התרשמותו הסובייקטיבית של  המרצה בבואו לתת ציון לעבודה. כתיבה אפקטיבית קולחת וקוהרנטית ובד בבד שימוש במונחים בעגה המשפטית, יתנו לעבודה ערך מוסף ביחס לסטודנטים אחרים. עבודה סמינריונית במשפטים היא בדיוק המקום לשלב ניסוח ורהיטות בכתיבה עברית גבוהה, לרבות שילוב ביטויים וניבים אשר אינם בשימוש בלשון היום יום.  לא למותר לציין, שיש לשים דגש על קשר רעיוני ולוגי בין הפסקאות תוך זרימה עקבית והרמונית של הטקסט. עבודה סמינריונית מנצחת היא עבודה שבנויה כמקשה אחת וקוהרנטית, שימוש במילות קישור נכונות, יגרמו לעבודתכם לקבל נופך ייחודי מקצועי ואיכותי.   

קישור בין פסקאות

שימוש בקשר מילולי בין פסקאות יקנה לעבודה נופך קוהרנטי מקצועי ואיכותי של עבודתכם. במה דברים אמורים? פסקה היא מכלול של משפטים, הערוכים בסדר רציונאלי, ולהם יש מכנה משותף אחד.

 

משכך, כל פיסקה בעבודה טומנת בתוכה נרטיב אשר מופרד פיסית-ויזואלית מהפסקה הקודמת או מהפסקה שלאחריה. הפסקה יכולה להיות בין 50-150 מילים, כאשר שימוש ביותר מילים יוצר עומס ויזואלי לקורא וקושי לעמוד על הטענה או על הנושא הכתוב.

 

מאידך, שימוש בפחות מילים יוצר אפקט הפוך של נושא או טענה שלא מפותחת דיה, ומשכך, רצוי להרחיבה או להשמיטה. ככלל יהרג ובל יעבור בכתיבה משפטית, המשפט הראשון של הפסקה הנידונה חייבת להכיל קישור לפסקה הקודמת שנכתבה.

כתיבת עבודת סמינריון

קישור לוגי בין  הפרקים

כשם שעשינו קישור לוגי בין פסקאות על מנת שנקבל טקסט זורם וקוהרנטי, עתה שומה עלינו לבצע קישור בין הפרקים השונים של העבודה. הווה אומר, עם תחילתו של פרק חדש בעבודה, יש לבצע סיכום בנקודות של כל הדברים הקרדינלים שעמדנו עליהם בפרק הקודם, וזאת על מנת שהקורא יבין את הקשר בין הפרקים ואף לבצע נחיתה נוחה לקריאת הפרק הבא. בנוסף, יש לעשות הקדמה בנקודות על הפרק הנידון בעבודה, וכיצד הוא תורם לנו לפתרון הסוגיה המשפטית בשאלת מחקרנו. שימוש נכון בסיכום הפרק הקודם והקדמה לפרק הבא, ייצר לנו זרימה וקשר קוהרנטי לכל פרקי העבודה.

להלן דוגמא למילות קישור בין פסקאות ומשפטים.

מילות קישור
bottom of page